Slovenské Divadlo Vertigo

2016 – DETI DEŤOM

Múdry Maťko sa vrátil domov s prvou cenou

Ľudové noviny – Uverejnené: pondelok, 23. máj 2016

Po 23. prehliadke Deti deťom v Sarvaši

Na stretnutí slovenských detských divadelných súborov v Sarvaši v druhej polovici mája, na prehliadke Slovenského divadla Vertigo (SDV) sa prezentovali kolektívy z budapeštianskej, komlóšskej, novomestskej a sarvašskej dvojjazyčnej školy, pričom v predstavení z minuloročného tábora SDV účinkovali aj žiačky z Kétšoproňu. Prvú cenu získali mladí divadelníci Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej školy z Nového Mesta pod Šiatrom s inscenáciou Múdry Maťko a blázni. Zároveň tento súbor dostal pozvanie aj na prehliadku detských divadelných súborov (DDS) Novohradského osvetového centra vo Fiľakove, ktorá sa bude konať 22. júna.

Po pozdravných slovách riaditeľky SDV Daniely Onodiovej účastníkov v priestoroch Cervinus Teátra privítala aj predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková, ktorá sa s uznaním zmienila o činnosti ochotníckych divadelníkov a zároveň im odovzdala aj osobný pozdrav primátora mesta Mihálya Babáka. „Dúfam, že niektorým z vás sa tak zapáči práca, ktorú robia vaši pedagógovia v rámci divadelných súborov, že možno si vyberiete aj vy pedagogickú dráhu a o niekoľko rokov sa tu s vami stretneme ako s pripravujúcimi učiteľmi,“ týmito slovami privítala prítomných predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková.

V prvej časti stretnutia pred samotnou súťažnou prehliadkou javisko patrilo predstaveniam z minuloročného tábora SDV v Bystrej. V inscenácii podľa predlohy J. Aranya Slávik, v réžii Marty DekrétovejMárie Mravíkovej, susedia si po zbytočnom konflikte a súdnom procese uvedomia, že dobrý susedský vzťah je oveľa dôležitejší, než hádka o tom, komu patrí slávik na plote. V inscenácii U nás všetko v poriadku, na motívy rozprávok M. ĎuríčkovejH. Ch. Andersena, v réžii Eleny Bakošovej v Sarvaši odzneli pesničky, pritom tu treba vyzdvihnúť pekný sólový spev žiačky budapeštianskeho Slovenského gymnázia Zoé Joóbovej. Práve divadelný súbor budapeštianskej slovenskej školy sa predstavil ako prvý v rámci súťaže s dvoma inscenáciami. Prvá od D. Onodiovej, v réžii Miroslavy Kovácsovej s názvom Haló, tu som je venovaná kritike technických komunikačných prostriedkov, ktoré v súčasnosti ovládajú už aj životy detí. V diele Kristy Bendovej Skoroutopená (réžia opäť M. Kovácsová) obecenstvo mohlo sledovať peripetie a trápenia známky „pätorky“ (v Maďarsku jednotky), ktorú nikto nemá rád a ktorá po neúspešnom pokuse o samovraždu sa nakoniec nalepí na svoju novú „priateľku“. Inscenácie budapeštianskych divadelníkov stavali predovšetkým na individuálnom výkone hlavných protagonistiek Nikolety NagyovejKarmen Kovácsovej, ktoré boli aj porotou zaslúžene odmenené. Známa ľudová rozprávka Soľ nad zlato v podaní kolektívu sarvašskej slovenskej školy pod vedením Eriky TóthovejM. Mravíkovej mala tentoraz zaujímavý rámec: žiaci si v školskej jedálni uvedomili, prečo je soľ nad zlato. Bola to v podstate aj kritika súčasných pomerov verejného stravovania v školských ustanovizniach. Divadelný súbor novomestskej slovenskej školy tohto roku pripravil inscenáciu P. Dobšinského – M. Košického: Múdry Maťko a blázni v réžii Dagmar Kötelešovej, ktorá vynikla originálnym humorom a šikovným scénografickým riešením s minimálnym počtom rekvizít. Maťko počas svojho putovania so zámerom nájsť si ženu stretne samých bláznov, jednej gazdinej musí napríklad vysvetľovať, čím treba nakŕmiť kuriatka, ktoré podľa gazdinej nechcú cicať. Nakoniec Maťko nájde svoju nevestu v osobe, ktorúblázni chcú pochovať len preto, lebo si prst zastrčila do krčaha a preto už nedokáže vykonať žiadnu osožnú prácu… Humor tvoril silnú stránku aj inscenácie komlóšskych divadelníkov, ktorých pripravili Alžbeta Boborová Tušková a Anna Ondrejová.

V Červenej čiapočke podľa predlohy L. Darvasiho Trapiti rozprávkové bytosti rad-radom podávajú výpoveď na Ministerstvo rozprávok. „Stará mama sa nedá požuť,” sťažuje sa napríklad vlk z Červenej čiapočky. V tejto inscenácii sa objaví aj štáb našej Domoviny, ktorá pod vedením „Ivety Hruboňovej” chce vypátrať, prečo vlk nechce zjesť ani starú mamu, ani Červenú čiapočku. Slovenská škola hostiteľského mesta sa zúčastnila na prehliadke aj s ďalším súborom. V inscenácii V. Moresa Mesto v réžii Margity Kmotriczovej, Evy Labišákovej a M. Mravíkovejturisti sa počas návštevy mestečka dostanú do rôznych nepríjemných situácií, nakoniec sa však všetko dostane na svoje miesto, všetko dopadne dobre. Režisérky si za dejisko inscenácie zvolili Sarvaš, takže tí v obecenstve, ktorí ešte nepoznajú toto mesto, zoznámili sa aj s niektorými zaujímavosťami z jeho histórie.

Poobedňajší blok patril ďalším dvom hosťujúcim predstaveniam mimo súťaže. Divadelná dielňa SDV vo Svätom Jure aj v minulom roku bola určená predovšetkým pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. V rámci nej účastníci naštudovali v réžii Kataríny Jánošovej klasické dielo J. G. Tajovského Ženský zákon. Pri tejto inscenácii treba vyzdvihnúť opäť originálny humor, ktorým boli popretkávané aj zrelé herecké výkonyniektorých z účinkujúcich. Napriek „dočasnej” spolupráci skupiny diváci mohli mať dojem, že sledujú predstavenie už roky zohratého kolektívu. Nasledovalo ďalšie klasické dielo Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, ktoré zo scénografického hľadiska nie je ľahký oriešok. Avšak hosť prehliadky, Ochotnícke divadlo KIS z Kysáča v réžii Svetlany Gaškovej vytvorilo takú inscenáciu, ktorá si právom získala priazeň aj sarvašského obecenstva.

V záverečnej časti stretnutia nasledovalo vyhlásenie výsledkov, o ktorých sa rozhodla porota v zložení: metodička detského divadla Elena Bakošová, pedagóg, hudobný skladateľ prof. Belo Felix a vedúci púchovského DDS Ochotníček Peter Hudák. Po ňom sa účastníci prehliadky lúčili s tým, že niektorí z nich sa uvidia onedlho v tohtoročných táboroch SDV: buď od 26. júna do 2. júla v Bystrej v tábore pre žiakov základných škôl, alebo od 4. do 10. júla v divadelnej dielni pre mládež v Svätom Jure.

CsL

foto: csl

Diplomy za výbornú interpretáciu: Zoé Joóbová, Nikoleta Nagyová, Karmen Kovácsová DDS Slovenskej základnej školy a gymnázia v Budapešti

Cena za originálne spracovanie klasickej rozprávky Soľ nad zlato – DDS Slovenskej základnej školy v Sarvaši

III. miesto:

– Vlado Mores: Mesto – DDS Slovenskej základnej školy v Sarvaši – porota ocenila aktualizáciu témy v prospech regionálnej výchovy

– Červená čiapočka – DDS Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši – porota ocenila nevšedné humorné nazeranie na rozprávkové príbehy

II. miesto:

– D. Onodiová: Haló, tu som –porota ocenila sprostredkovanie závažného spoločenského problémua K. Bendová: Skoroutopená – porota ocenila kreatívne dopracovanie a interpretáciu pôvodnej predlohy – DDS Slovenskej základnej školy a gymnázia v Budapešti

I. miesto:

– P. Dobšinský – M. Košický: Múdry Maťko a blázni – DDS Maďarsko-slovenskej ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom – porota ocenila originálne, kreatívne spracovanie a interpretáciu slovenskej ľudovej rozprávky